Thursday, April 14, 2016

Beginner Spoken Chinese – lesson 025 – I dont like going shopping
Hello Dajia hao. This is John. We will learn how to the following sentences in Chinese:

l         Can you play Pingpang
l         yes, I can
l         No, I can't
l         Do you like tea?
l         Do you like watching movies
l         Do you like listening to the music
l         Do you like going shopping
l         Yes,I do
l         No, I don't

Here we go

l         Can you play Pingpang
nǐ huì dǎ pīnɡpānɡ ma?你会打乒乓吗?
Pīnɡpānɡ means table tennis. It is a very popular sports in China, isn’t it? So you will not feel surprise when Chinese people ask you this. huì means can or the ability of doing something. So why do you answer it.

l         Yes, I can. No, I can't
shìdewǒ huì.是的,我会。 bù,wǒ bú huì.不,我不会。
If you can play Pingpang, you will say shìdewǒ huì.
If you can’t, you will say bù,wǒ bú huì.

l         Do you like tea?
nǐ xǐhuan chá ma?你喜欢茶吗?
How do you ask if someone like tea? You will say” nǐ xǐhuan chá ma” Obviously xǐhuan here means “to like”.
We could make some similar questions like below:

l         Do you like watching movies
nǐ xǐhuan kàn diànyǐnɡ ma? 你喜欢看电影吗?

l         Do you like listening to the music
nǐ xǐhuan tīnɡ yīnyuè ma 你喜欢听音乐吗?
Tīnɡ = listen to, yīnyuè = music

l         Do you like going shopping
nǐ xǐhuan ɡuànɡjiē ma 你喜欢逛街吗?
ɡuànɡjiē = go shopping

l         Yes, I do / No, I don't
Shìde, wǒ xǐhuan 是的,我喜欢 / bù, wǒ bù xǐhuan 不,我不喜欢
It’s time to tell you how to ask this kind of Like/Don’t like questions. If you like, you just say Shìde, wǒ xǐhuan. If you don’t, please say bù, wǒ bù xǐhuan

Thank you for watching, I hope you could join me for another lesson.


Watch it on our blog:

Teacher John, zhongshandl@gmail.com
-          Click http://www.thechineseclassroom.com to learn Chinese via skype with our teachers.

-          Click http://eepurl.com/bCCTeT to subscribe and get more free videos every week.

Thursday, April 7, 2016

listening with Chinese subtitles- a chinese old man -Learn Chinese with the News

The news for today – a chinese old man
– Update very Friday.
– Click http://www.thechineseclassroom.com to learn Chinese via skype with our teachers.
I help you improve your Chinese by explaining news in both Chinese and some necessary English. I hope it helps a lot.


Subtitles in the video
1
laoren ming jiao Liu Fuzhong
The old man is called Liu Fuzhong
2
Jinnian 72 shui
72 years old
3
Chusheng zai Shanxi sheng Jinzhong shi
He was born in Jinzhong, Shanxi province
4
1966 nian canjia gongzuo
He attended work in 1966
5
2000 nian tuixiu
retired in 2000
6
Mei wan 10 dian duo
over 10 P.M. every day
7
Liu Fuzhong dou yao cazao
Liu Fuzhong scrubs himself
8
ta kanzhe ziji de baochi lianghao de shencai hen manyi
He is very satisfied when he is looking at his well keeping body
9
Liu Fuzhong congxiao jiu xihuan wushu
Liu Fuzhong likes Kongfu since he was a little boy
10
lianquan yijing 50 duo nian le
He has been practising Kongfu for over 50 years.
11
wo de shenti feichang hao
I am very healthy
12
Jishi nian lai jihu bu shengbing
I almost never get sick for decades of years
13
Wo wanquan shi yinwei lian quan
It is all because of the Kongfu practising
14
pingshi zai jia, Liu Fuzhong xihuan kan guanyu zhexue, zhongyi lei de shu
Normal time at home, Liu Fuzhong likes to read books about philosophy,traditional Chinese medical science
15
ye xihuan xiexie sanwen, shige
Also likes writing essays and poems
16
Liu Fuzhong meitian chu men qian dou yao shuli yixia ziji de huxu
Before Liu Fuzhong goes outside everyday, he always combs his beard
17
ta pingshi hen zhuzhong ziji de xingxiang
He pays much attention to his appearance usually.
18
Liu Fuzhong zhengzai gongyuan li lianxi ziji de quanfa
Liu Fuzhong is practising his own Kongfu
19
tuixiu yihou, wo juede ziji de shenti jineng zai yi diandian xiajiang
After retired, I felt my body funtions were getting down slowly.
20
yushi, ziji chuangzao le yi tao yangsheng fangfa
So I created a method to keep healthy
21
dadao chengshou de mudi
to reach the aim of long life.
22
yibian liangong, yibian shangjing
I am practising Kongfu, at the same time I am enjoying good views
23
yibian sikao
I am thinking at the same time
24
dui Liu Fuzhong lai shuo, shi yi jian hen kaixin de shiqing
To Liu Fuzhong, it is a very happy thing.
25
Liu Fuzhong xihuan qinjin da ziran
Liu Fuzhong likes to be close to the nature.
26
huxi xinxian kongqi
to breathe fresh air
老人名叫刘富中,今年72岁,出生在山西省晋中市,1966年参加工作,2000年退休。
每晚10点多,刘富中都要擦澡,他看着自己的保持良好的身材很满意。
刘富中从小就喜欢武术,练拳已经50多年了。“我的身体非常好,几十年来几乎不生病,这完全是因为我练拳。”平时在家,刘富中喜欢看关于哲学、中医类的书,也喜欢写写散文、诗歌。
刘富中每天出门前都要梳理一下自己的胡须,他平时很注重自己的形象。
刘富中正在公园里练习拳法。“退休以后,我觉得身体机能在一点点下降,于是自己创造了一套养生方法,达到长寿的目的”
一边练功,一边赏景,一边思考,对刘富中来说,是一件很开心的事情。刘富中喜欢亲近大自然,呼吸新鲜空气
Thank you for watching, I hope you could join me for another lesson.
Teacher John, zhongshandl@gmail.com
– Click http://www.thechineseclassroom.com to learn Chinese via skype with our teachers.
– Click http://eepurl.com/bCCTeT to subscribe and get more free videos every week.